L’ensenyament a l’escola de Bunyola (anys 1934-1940) a partir de les meves llibretes escolars

Amb tota la moguda actual sobre l’ensenyament, TIL & Cia. m’ha semblat oportú fer un extracte de les llibretes que guard amb molt d’esment de quan anava a escola a Bunyola entre el 1934 (jo tenia 8 anys i era l’època republicana) i el 1940, època escolar que inclou la guerra mal anomenada civil i els inicis de l’era dictatorial franquista. Amb l’experiència que em donen quasi 89 anys de vida, tenc la impressió que els polítics que actualment ens governen i els seus admiradors enyoren desesperadament aquella època franquista del mando y ordeno.

Es tracta d’un període molt assenyalat políticament i religiosament. A ulls clucs, obrint qualsevol llibreta es pot deduir a quina època de les tres pertany, ja que hi ha una diferència abismal de contingut entre la de la República –que jo qualificaria d’assossegada, sense estridències– i la franquista, que la segueix –a tocs de trompeta. Sembla mentida que fossin els mateixos mestres els qui impartien les classes de les dues èpoques. És com si els haguessin sotmès a un reciclatge intens i sever cap a dos objectius ben concrets i, a més, inculcats amb martell i escarpra: La Patria, España, la Unidad i, exageradament, la Religió catòlica. De les nostres arrels, de la nostra llengua, de la nostra cultura, dels nostres poetes… com si no existissin… (almanco, oficialment).

En lloc d’una escola pública per a instruir els al·lots (durant tots aquests anys l’escola només era de nins; les nines, enfora dels nins) semblava un preseminari de formació de futurs capellanets i d’acèrrims esdevenidors patriotes de ronyó clos. No és estrany, que de la forma com ens ‘bombardejaven’, després de setanta-set anys, ens trobem, sobretot a nivell de religió, amb les esglésies buides. Políticament, cadascú ha fet el seu camí, ha prosperat, ha oblidat (o no) segons l’enyorament –que n’hi ha abastament– o el rebuig total d’aquella etapa de submissió absoluta.

No tenc res a dir contra la persona dels mestres, si no tot el contrari: agraïment i  respecte. De tots, en tenc un bon record i algun d’ells, com don Pedro Rotger Pizà va ser un bon amic meu durant tota la seva vida. A partir del 1936, els mestres, per obligació, varen haver de posar un rumb nou a la seva manera d’ensenyar. I vaja sistema imposat d’ensenyament que ens feien! Ens menaven com si fóssim una guardeta descarriada, que a força de ca i gaiato l’havien de educar de bell nou i dur-la a un prat verjo, ple de verdor, llepolíes i glòries celestials.

A continuació teniu la relació dels títols dels treballs que ens feien escriure a cada llibreta (dictats, copiats, màximes, consignes, alguna redacció…) i dels dibuixos que els il·lustraven.

Llibreta 1. Temps de la República (del de maig de 1934  al gener de 1935)

Cada dia, després d’escriure la data a la llibreta, hi figura una màxima. Exemples: No queremos las guerras porque todos somos hermanos. La Escuela es la base más grande para el engrandecimiento de un país. Al abrir una escuela se cierra un presidio. Quien mucho habla, mucho yerra, etc. Cap referència concreta a la política ni a la religió, ni a la nostra cultura.

La llibreta 2, escrita en temps de la República, entre el 15 febrer de 1935 i el 4 març de 1936 és de contingut ‘normal’, apolític. El mestre era don Miquel Fuster.

Llibreta 3. Temps de la República (del 4 al 26 de març de 1936)

Segueix de mestre don Miquel Fuster.

La primera referència a la República apareix dia 28 d’abril del 1936, molt destacada en lletra d’impremta i amb tinta vermella (la que emprava el mestre per fer les correccions, puntuacions i observacions). Diu així (encara la record de memòria): España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia. A continuació hi ha tota una ‘lliçó’ de Formas de gobierno, que explica amb detalls com era la República (sempre en lletra majúscula).

Dia 24 de maig hi ha un segon treball titulat Del Presidente de la República, amb el dibuix d’una bandera republicana, que diu: Estos días Dn. Niceto Alcalá Zamora ha cesado como presidente de la República y ahora el Presidente es Dn. Martínez Barrio…  També hi ha més detalls sobre els tres poders de l’Estat.

Ignor el per què, però després d’aquesta data, que coincideix amb el final d’una plagueta (març de 1936)  hi ha un espai de temps en blanc sense llibretes, fins el 1937.

Llibreta 4. Del 10 de febrer al 21 d’abril de 1937, en plena guerra franquista

El mestre era el meu oncle don Rafel Colom.

Dios es remunerador. Decálogo del trabajo. El nacional sindicalismo exalta el trabajo como expresión de toda actividad humana. Asistiré con devoción a los misterios de la Pasión. El Padre nuestro. El dos de Mayo (poesía). Salomón, Elías. Paseo militar a Sóller. Cada día una frase del Credo.

Llibreta 5. Entre abril i desembre de 1937. Temps de guerra

Cinc cèntims del mateix: Oración preparatoria Mes de María. Dibuixos de la Bandera. San Miguel, Covadonga, General Mola i Moscardó. Alcázar de Toledo. Primer aniversario de la exaltación a Jefe de Estado del Generalísimo Franco. Parte oficial de Guerra sobre “el frente Norte ha desaparecido”.

A partir del 19 d’octubre, després de la data apareix l’afegitó Segundo Año Triunfal. Altra volta la poesia El Dos de Mayo de la qual apreníem de memòria les primeres estrofes. Conjugación del presente de indicativo del verbo SERVIR A LA PATRIA. Evangelio del domingo pasado. Instancia dirigida al general Queipo de Llano on demanàvem el Ducado de Andalucía per el Caudillo. Primera breu referència a Mallorca i a Jaime I el Conquistador.

Llibreta 6. Del desembre de  1937 al 25 març de 1938. Guerra.

A la portada, amb lletres grosses, es llegeix:

¡SALUDO A FRANCO!

¡ARRIBA ESPAÑA!

(2º Año Triunfal)

A l’interior hi ha: El aguinaldo del soldado. Gratitud a nuestros soldados. Máxima: Obedecer a Dios antes que a los hombres. Després de la data, cada dia hi ha una màxima religiosa. Padre nuestro, Ave María. Sacramentos en general. Plànol del frente de Teruel. Teruel ya es de España. Dibuix del Papa. El Paraíso Terrenal. Dibuix del nuevo escudo de España. La gloriosa gesta. Santo Tomás de Aquino. Guzmán el Bueno. Moscardó. La transfiguración de Jesucristo. La patria de los cristianos. Canto a la bandera. Evangelio de ayer. Credo. “La Patria” (Dictado: En nuestra lengua española nos arrulló nuestra madre). Jesús predica su doctrina.

Llibreta 7. Del març al maig de 1938

Continua el 2º Año triunfal Saludo a Franco! ¡Arriba España!

La primera pàgina comença amb El Evangelio de mañana. La ofensiva de Huesca. La paz se acerca.  Ayer tuvimos un maravilloso avance sobre el frente de Aragón. Plànol de La ofensiva. Sacramentos del Orden. Dibuixos. Gestas de nuestro Imperio: Covadonga. Dibuix. Creo en Dios, Dibuixos. Sacramentos Extrema Unción. Valle del Ebro, plànol. Roncesvalles. Plànol. Valle de Aragón. Dibuixos mapa España. El orden maravilloso de la creación. Churruca. La Artilleria en Buñola. Tres visitas en una semana: el Jefe de FET i de las JONS, Zayas, los Artilleros (amb un  arc de triomf que deia A TUS ÓRDENES, JEFE!) El señor Obispo. Desfilada del bisbe davant el cordó de Flechas y Pelayos. A las 4 los flechas nos despedimos con armas al hombro. El Dos de Mayo comparado con el Movimiento Nacional. Mes de Mayo. Quadragésimo Anno (Pio XI). Pensemos en las almas del Purgatorio. Carlos II el Hechizada, Felipe V, San Fernando.

Llibreta 8. Del maig de 1938 a l’octubre de 1939

Guerra i primers mesos de la postguerra. Hi continua el Saludo a Franco i Arriba España.

Reinado de Carlos III. Viernes Santo. General Emilio Mola Vidal: ¡PRESENTE! Carta demanant ayuda a una familia pobre, cristiana i de corazón noble. Castellón para España (11 junio 1938). José Calvo Sotelo protomártir de la España. Extrema Unción. INVOCAMOS A LA VIRGEN DE LLUCH para salvar a España. Máxima: “Nadie pase este portal / sin que diga por su vida / que María fue concebida / sin pecado original”. Invocación a la Virgen de la Salud. Himno de los defensores del Alcázar. Carta desde el frente, en verso (4 pàgines). Final Avemaría. Carta de Pedro A. Bujosa desde el frente. La Eucaristía nos sustenta el alma. Consignar el gran triunfo de nuestras tropas en la Sierra de Pandols. Una lección sobre José Antonio Primo de Rivera q.e.p.d. Pronto la paz, (dibuix del jou i les fletxes).Poesía 2 de Mayo (6 pàgines). FIESTAS DE LA VICTORIA Abril 1939 Año de la Victoria (A.V.).

A partir d’aquí, després de la data, ja hi figura A.V Persecución de la Iglesia. Dibuix Antiguo Testamento. Carta a un amic contant-li la lectura d’un llibre de Religió. Castillo de la Mota, Explosión de sentimientos. La mujer española es digna imitadora de la españolísima Doña Isabel la Católica. Agradecimiento a Italia y Alemania por su ayuda. El monumento a Mola. Corpus Christi. Dibuix de la Custòdia. Discurs del Caudillo. Ni un hogar sin lumbre, ni una familia sin pan. Evangelio de Mañana. Hoy saldrán los caballeros legionarios italianos. Entusiasta despedida. Batalla de Las Navas de Tolosa. La Octava del Corpus. La Gran Promesa del Sagrado Corazón de Jesús a la B. Margarita María de Alacuoque. Composición: Hemos oído misa. El Generalísimo, devoto del S. C. de Jesús. Evangelio de mañana. Máxima: Orar es más necesario que respirar (P. Aramburu). Máxima de Serrano Suñer. Unidad entre las Tierras de España. Pemán Palma Mallorca 20 Jun. 1939. El Caudillo visita Baleares. Franco en su ciudad natal Ferrol del C. Evangelio de mañana. Dibuix de l’esquela de José Calvo Sotelo, Protomártir. 18 de Julio. Actos de violencia: 10 incendios, expulsión de párrocos, 17 atracos, 32 asaltos, 16 incautaciones, 74 bombas, 58 petardos, 7 botellas de líquido inflamable. Esto en 20 días: del 13 junio al 14 julio. El Movimiento Salvador UNA GRANDE Y LIBRE. Franco jefe indiscutible del Estado Español. Fiesta onomástica del Caudillo. El Rosario. La Batalla de Lepanto. Evangelio de mañana. Fiesta de La Raza, Cristóbal Colón (4 pàgines). El regreso de Colón. Santa Teresa de Jesús. Mes de Octubre (composición).

En Mallorca no hablamos el castellano porque los que vinieron a conquistarla fueron catalanes y hablaban catalán. Demostraremos que somos buenos españoles si hablamos con frecuencia español (llibreta 9)

Llibreta 9 (darrera). De gener a març de 1940. Postguerra.

Evangelio según san Juan. Covadonga, ¡Viva don Pelayo! ¡Vivan los héroes de Covadonga!, ¡Viva España cristiana! ¡Desprecio a los traidores!. Milagros de Jesús. San Antonio y San Sebastián. Camino de Santiago. Las virtudes teologales. Vida de Ramón Llull. Liturgia, catacumbas. Dominica de sexagésima. Evangelio. Conquista de Barcelona, primer aniversario. El idioma español. En Mallorca no hablamos el castellano porque los que vinieron a conquistarla fueron catalanes y hablaban catalán. Demostraremos que somos buenos españoles si hablamos con frecuencia español. Jesús enseña a sus discípulos a orar. Velázquez. La Candelaria. Ceremonias de la fiesta de hoy. Hemos asistido a misa. Oración. Dibuix d’una boina de requeté. Evangelio según san Lucas. Recaredo, primer rey cristiano español. El Padre nuestro. Derecho: Nacionalismo. Primacía de lo espiritual. Idea del Imperio. Carnaval, 40 Horas. Miércoles de Ceniza. Padre nuestro, sus partes. Reverencia al Santísimo. Dominica 1ª de Cuaresma. Hoy sábado, como todos los sábados, hemos asistido a la  misa escolar. A las 10 y media iremos a confesar para mañana ir a comulgar. Catecismo. El Avemaría. Historia Sagrada. JEFE DE ESTADO. Soneto anónimo: No me mueve mi Dios para quererte. (Après de memòria)– Poesía de Fray Luís de León “Vida retirada. Después del diluvio. Nuevo prelado doméstico de S.S. el Papa.- 2º aniversario de la gesta del ‘Baleares’, 6 de marzo de 1940.

Nicolau Colom Martí

Nicolau Colom Martí

Sempre interessat per tota casta de manifestacions culturals, ha estat membre de nombroses associacions del poble. De malnom 'de sa Saboneria', actor amb el Teatre de Bunyola i al film 'El mar' d'Agustí Villaronga. Autor de 'Anecdotari popular bunyolí (anys 40)', editat pel Col·lectiu Cultural Sitja, entre d'altres obres.